Temel Fark - Özkaynak Maliyeti - Borç Maliyeti

Özkaynak maliyeti ve borç maliyeti, sermaye maliyetinin iki temel bileşenidir (Yatırım yapmanın fırsat maliyeti). Şirketler, sermayenin ikisinin de birleşimine istekli olduğu sermaye veya borç şeklinde iktisap edebilirler. Eğer işletme tamamen özkaynak ile finanse ediliyorsa, sermaye maliyeti hissedarların yatırımı için sağlanması gereken getiri oranıdır. Buna özkaynak maliyeti denir. Sermayenin genellikle borçla finanse edilen bir kısmı olduğundan, borçlulara borç maliyeti sağlanmalıdır. Dolayısıyla, özkaynak maliyeti ile borç maliyeti arasındaki temel fark, özkaynak maliyetinin hissedarlara, borç maliyetinin borçlulara sağlanmasıdır.

İÇİNDEKİLER 1. Genel Bakış ve Temel Fark 2. Özkaynak Maliyeti 3. Borç Maliyeti Nedir 4. Yan Yana Karşılaştırma - Özkaynak Maliyeti - Borç Maliyeti 5. Özet

Özkaynak Maliyeti Nedir?

Özsermaye maliyeti, özsermaye pay sahipleri tarafından istenen getiri oranıdır. Özkaynak maliyeti farklı modeller kullanılarak hesaplanabilir; en sık kullanılanlardan biri Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli'dir (CAPM). Bu model sistematik risk ile varlıkların, özellikle hisse senetlerinin beklenen getirisi arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Özkaynak maliyeti aşağıdaki gibi CAPM kullanılarak hesaplanabilir.

ra = rf + βa (rm - rf)

Risksiz Fiyat = (rf)

Risksiz oran, sıfır riskli bir yatırımın teorik getiri oranıdır. Bununla birlikte, pratikte kesinlikle hiçbir risk olmayan böyle bir yatırım yoktur. Devlet Hazine bonosu oranı, temerrüt ihtimalinin düşük olması nedeniyle genellikle risksiz oranın bir tahmini olarak kullanılır.

Güvenlik Beta = (βa)

Bu, bir şirketin hisse fiyatının bir bütün olarak piyasaya ne kadar tepki gösterdiğini ölçer. Örneğin bir beta sürümü, şirketin piyasaya uygun hareket ettiğini gösterir. Eğer beta birden fazla ise, pay piyasanın hareketlerini abartıyor; birden az olması payın daha kararlı olduğu anlamına gelir.

Hisse Senetleri Piyasası Risk Primi = (rm - rf)

Bu, yatırımcıların risksiz oranın üzerindeki yatırımlar için telafi edilmesini bekledikleri getiridir. Dolayısıyla, piyasa getirisi ile risksiz oran arasındaki fark budur.

Örneğin ABC Ltd. 1,5 milyon dolar toplamak istiyor ve bu tutarı tamamen özkaynaktan artırmaya karar veriyor. Risksiz oran =% 4, β = 1.1 ve Piyasa oranı% 6'dır.

Özkaynak Maliyeti =% 4 + 1.1 *% 6 =% 10.6

Özkaynakların faiz ödemesi gerekmez; böylece fonlar, herhangi bir ek maliyet olmadan işte başarıyla kullanılabilir. Ancak, hissedarlar genellikle daha yüksek getiri oranı beklemektedir; dolayısıyla özkaynak maliyeti borç maliyetinden daha yüksektir.

Borç Maliyeti Nedir?

Borç maliyeti, bir şirketin borçlanmaları üzerinden ödediği faizdir. Borç maliyeti vergiden düşülebilir; bu nedenle, bu genellikle vergi sonrası oran olarak ifade edilir. Borç maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanır.

Borç Maliyeti = r (D) * (1 - t)

Vergi Öncesi Oranı = r (D)

Borcun verildiği orijinal oran budur; bu nedenle bu, borcun vergi öncesi maliyetidir.

Vergi Ayarlaması = (1 - t)

Vergi sonrası orana ulaşmak için ödenecek verginin 1 oranında düşülmesi gerekir.

Örneğin, XYZ Ltd.% 5 oranında 50.000 dolarlık bir tahvil ihraç etmektedir. Şirket vergi oranı% 30'dur

Borç Maliyeti =% 5 (% 1-30) =% 3.5

Özkaynaklar vergiye ödenecekken borçtan vergi tasarrufu yapılabilir. Borçlara ödenecek faiz oranları genellikle özkaynak sahiplerinin beklediği getirilere göre daha düşüktür.

Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (WACC)

WACC, hem özkaynak hem de borç bileşenlerinin ağırlıkları dikkate alınarak ortalama bir sermaye maliyeti hesaplar. Bu hissedar değeri yaratmak için ulaşılması gereken minimum orandır. Çoğu şirket finansal yapılarında hem özsermaye hem de borç içerdiğinden, sermaye sahipleri için yaratılması gereken getiri oranını belirlerken her ikisini de dikkate almak zorundadırlar.

Borç ve hakkaniyetin bileşimi de bir şirket için hayati öneme sahiptir ve her zaman kabul edilebilir düzeyde olmalıdır. Bir şirketin ne kadar borç ve ne kadar özkaynağa sahip olması gerektiği konusunda ideal bir oranın spesifikasyonu yoktur. Bazı endüstrilerde, özellikle sermaye yoğun endüstrilerde, daha yüksek bir borç oranı normal kabul edilir. Sermayedeki borç ve özkaynak karışımını bulmak için aşağıdaki iki oran hesaplanabilir.

Borç Oranı = Toplam borç / Toplam aktifler * 100

Borç / Özkaynak Oranı = Toplam borç / Toplam özkaynak * 100

Özkaynak Maliyeti ile Borç Maliyeti arasındaki fark nedir?

Özet - Borç Maliyeti - Özsermaye Maliyeti

Özkaynak maliyeti ile borç maliyeti arasındaki temel fark, getirilerin ödenmesi gereken kime atfedilebilir. Hissedarlar içinse, özkaynak maliyeti dikkate alınmalı ve borçlulara aitse, borç maliyeti hesaplanmalıdır. Borç üzerinde vergi tasarrufu olmasına rağmen, sermaye yapısındaki borcun büyük bir kısmı sağlıklı bir işaret olarak görülmemektedir.

Referans: 1. “Özkaynak Maliyeti - Kurumsal Finansman için Eksiksiz Kılavuz.” İnvestopedia. Np, 03 Haziran 2014. Web. 20 Şubat 2017. 2. “Borç Maliyeti”. İnvestopedia. Np, 30 Aralık 2015. Web. 20 Şubat 2017. 3. “Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti.” Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (WACC) | Formül | Misal. Np, Web. 20 Şubat 2017. 4. “Borç ve Özsermaye - Avantajlar ve Dezavantajlar.” Reklamların içeriğinin. Np, Web. 20 Şubat 2017.

Görüntü Nezaket: 1. “Greece gmnt bonds” Verbal.noun tarafından İngilizce Wikipedia (CC BY 3.0) Commons Wikimedia üzerinden